Ve vodě jsou vždy obsaženy organické a minerální látky, které jsou při ohřevu a ochlazování postupně uvolňovány.
U dlouhodobě používaných soustav dochází k usazování těchto látek – vznik ikrustů, což jsou pevné povlaky tvořené převážně sírany, uhličitany hořčíku a vápníku a sloučeninami železa, a nánosů na topných plochách. K usazování dochází i přes dávkování různých inhibitorů koroze a látek omezujících usazování.  Tato znečištění snižují účinnost zařízení,  čímž způsobují nedostatečný přenos tepla do vytápěných prostor a výrazně tak zvyšují náklady na provoz. Nánosy o síle 1 mm snižují účinnost o 7-10% v závislosti na složení.
V místech se sníženou cirkulací navíc vznikají usazeniny ve formě kalů, které jsou tvořeny organickými kaly a uvolněnými částečkami pevných inkrustů.
K tvorbě inkrustů a nánosů dochází nejen na kovových potrubích a armaturách, ale i na povrchu plastového potrubí a armatur.

Výhody chemického čištění:

  • úspora energie na vytápění (15 – 30%)
  • lepší prostup tepla do místnosti
  • rychlejší prohřátí radiátorů ( až 3x)
  • rychlejší ohřívání místností
  • odstranění veškerých nánosů a usazenin ze soustavy
  • obnovení průtoku vody
  • zvýšení spolehlivosti celého zařízení
  • prodloužení životnosti celé soustavy
  • úspora za rekonstrukci otopného systému